امير آکتور

برج خلیفه در مقایسه با برج میلاد

برج خلیفه در مقایسه با برج میلاد چیزی نیست تنها فقط دو برابر است تازه یک سوم برج میلاد آنتن است در حالی که برج خلیفه (برای خودنمائی) تا طبقه آخر قابل رفتن است.

خود مقایسه کنید عظمت برج میلاد رابا برج خلیفه


پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - j_roohparvar